BilirSite.
İndir

LGİLENDİRME
U DİGİTAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. olarak siz değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile bu metinde belirtilen hususlarla ilgili ve sınırlı olmak üzere işlediğimiz veya işleyeceğimiz kişisel ve özel nitelikli verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

  1.  Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin elde edildiği ilk andan itibaren silinme, yok edilme, anonimleştirme sürecine kadar (bu süreç dâhil); ilgili mevzuat kapsamında U DİGİTAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafımızca sunulacak olan mal ve hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve reklam, pazarlama, tanıtım, kampanya yapılmasına ilişkin faaliyetler amacıyla, tarafımızla akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilebilmesi amacıyla, ilgili otoritelerin bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine riayet etmek amacıyla, sunduğumuz mal ve hizmetin kalite standartlarını artırmak ve satış, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM) ve sair sistemlerin kullanılması hallerinde, şirket merkezi/Şube binası içi ve bulunduğu lokasyonun sınırlı bir alanı içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla, Kanunun 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenecektir.

  1. İşlenen Verinin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 8. ve 9. maddeleri uyarınca yurt içi veya yurt dışı olmak üzere; (U DİGİTAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ile, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz kişi, kurum, banka, kurye/kargo, sigorta şirketleri ile, bunlarla sınırlı olmamak ve yukarıda ifade edilen amaçların kapsamı dışına çıkmamak ve gerekli ve yeterli önlemler alınmak kaydı ile diğer 3.kişiler ile paylaşılabilecektir.

  1. Veri Toplama Yöntemi

İşbu metinde belirtilen veri işleme amaçları ile ilgili kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddeleri uyarınca ve yukarıda ifade edilen amaçlarla sınırlı olmak üzere U DİGİTAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. tarafından her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve (Veri Toplama Yöntemi/Sosyal Medya-Telefon-Sözleşmeler-Elektronik Posta İletişimi-İnternet-Müşteri Formları-CV/ kısaca verilerin elde edildiği aşamalar ve diğer) şekillerde elde edilecek olup, işleme tabi tutulacaktır.

  1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak aşağıda ayrıntılarını verdiğimiz iletişim kanalları aracılığı ile;
(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Talepleriniz doğrultusunda yerine getirilecek olan işlemin ek bir maliyeti olması halinde, tarafımızca bu ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda ifade edilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi Kanunda ifade edildiği üzere yazılı veya Kurulun belirlediği bir başka usul ile tarafımıza iletebilirsiniz. Kurulun şu aşamada belirlediği bir başka usul olmadığından dolayı haklarınız doğrultusunda ileteceğiniz taleplerinizi (Başvuru formu linki) adresindeki başvuru formu doldurularak, imzalı bir nüshasını U DİGİTAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. adresine elden teslim veya noter aracılığı ile gönderebilir ya da güvenli elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANI
İşbu belgede belirtilen hususlar konusunda bilgilendirildiğimi, metni okuyup anladığımı, herhangi bir etki altında kalmadan, özgür iradem ile işbu belgede belirtilen kişisel verilerimin U DİGİTAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. tarafından yukarıda belirtilen konularla sınırlı olmak üzere işlenmesine ve 3.kişilere aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ad, Soyad, İmza

Okudum, anladım. Bu çerçevede kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum.
(El yazısı ile yazılacak)

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler ile ilgili daha fazla bilgi almak için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.